By pak

Panel dyskusyjny trwał tak naprawdę podczas całego seminarium. Profesor Lech Mankiewicz reprezentujący Polską Akademię Nauk oraz Khan Academy podjął ważny temat – temat motywacji. Każdy z nas rodzi się z silną motywacją, potem ważne jest aby człowiek czuł, że posiada pewną autonomię, że ośrodek kontroli pozostaje w nim. Niestety system szkolny powoduje, że ośrodek kontroli jest poza uczniem. Khan Academy ma doskonałe rezultaty w pracy z uczniem słabszym. Dlatego też jedna z hipotez głosi, iż uczeń słaby w szkole to taki, który nie godzi się, aby przekazać kontrolę nauczycielowi i systemowi – on do szkoły nie pasuje. Biorąc pod uwagę ten aspekt warto w uczniach, absolwentach, pracownikach budować motywację. Pytanie tylko, jak to skutecznie robić?

Jednym z ważniejszych pytań, które padło po wystąpieniu było to dotyczące możliwości ewentualnego przystąpienia ucznia do matury po zaliczeniu określonych MOOC-ów (MOOC – masowy otwarty kurs online). Zdaniem profesora Kąkola zagraniczne uczelnie udostępniają bardzo dużo materiałów, ale niewiele z nich jest przetłumaczone na język polski – pojawia się bariera języka specjalistycznego. Młodzież zna język angielski ogólny, ale nie specjalistyczny, tym samym nie jest przygotowana do nauki bezpośrednio w języku obcym. Prelegent zgodził się ze stwierdzeniem, że młodzież należy do takiej edukacji przygotować. Jednym z kroków jest potrzeba masowego programu dla nauczycieli, który mogliby tę wiedzę językową wśród uczniów szerzyć.

Profesor Kąkol przytaczając myśl jednego z autorytetów podzielił się następującą refleksją: postawcie ludziom cele, ale nie mówcie jak mają to zrobić, a zaskoczą was swoja pomysłowością. Idąc tym tropem; powiedzmy młody ludziom jakie mają szanse i co mogą osiągnąć. Wśród dzieci i młodzieży jest wielu pasjonatów, dlatego trzeba wypracować w nich przekonanie, że powinni robić to, czym się interesują, to do czego mają przekonanie i serce. Przecież nie ma nic gorszego niż praca, której się nie lubi. Dyrektor Zdzisław Nowakowski podsumowując temat powiedział: znajdź sobie pracę, którą lubisz, a nigdy nie będziesz ciężko pracował.

Maciej Karasiński, wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przedstawił zagadnienia „Podnoszenia kompetencji osób dorosłych w ramach działań 9.3 oraz działań 9.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”

Na wstępie wystąpienia prelegent zwrócił uwagę na sformułowanie, którego użył prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol, a mianowicie „uczyć jak się uczyć” – jest to bardzo ważne pytanie, hipoteza, której niewątpliwie należy się przyjrzeć. Pan Maciej Karasiński bardzo dokładnie scharakteryzował te obszary funduszy europejskich, w których można starać się o pozyskanie środków na kształcenie dorosłych, a na zakończenie dodał: „pieniądze są, trzeba tylko po nie umiejętnie sięgnąć”. Warto także wspomnieć, iż powiedział on, że mielecki ośrodek działa bardzo prężnie w kwestii kształcenia zawodowego i jest jednym z jaśniejszych punktów na mapie Podkarpacia.

Temat „E-learning z perspektywy instytucji szkoleniowej” przedstawił Zdzisław Nowakowski, dyrektor CKPiDN w Mielcu.

W swoim wystąpieniu zwrócił on uwagę, iż obecnie system kształcenia zawodowego stał się bardzo elastyczny. Istnieje możliwość zdobywania wiedzy nie tylko w systemie szkolnym, ale także kursowym. Zgodnie z obecnymi tendencjami, CKPiDN zajmuje się między innymi organizacją Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ). Podczas kursów organizowanych w ramach KKZ wprowadza się e-learning. Forma ta zyskuje szczególnego znaczenia zważywszy na niejednorodność grupy kursowej – mamy tu na myśli wiek, poziom wykształcenia oraz pracę w różnym systemie godzinowym. E-learning pozwala zdobywać wiedze w dowolnym czasie i niemalże dowolnym miejscu, jeśli tylko kursant ma dostęp do Internetu. Organizując szkolenia zawodowe, CKPiDN stosuje system blended – system mieszany. Obok kształcenia praktycznego istnieje blok przedmiotów, które mogą być realizowane metodą e-learningu (np. bhp, rysunek techniczny). Blended learning jest odpowiedzią jak e-learning wdrażać do przedmiotów zawodowych. Podczas wystąpienia dyrektor przedstawił także internetowe zasoby edukacyjne Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU). Ponadto ze strony dyrektora padło zapewnienie, iż CKPiDN, jako instytucja edukacyjna, chciałaby wśród przedsiębiorców rozpropagować kursy, jako jedną z metod zdobywania wiedzy przez pracowników. Można wykorzystać dostępne już materiały, ale warto je także wzbogacać o te treści, które są typowe dla danego przedsiębiorstwa, nasza instytucja jest otwarta na współpracę – powiedział dyrektor CKPiDN w Mielcu.

Kolejny blok seminaryjny obejmował wystąpienie pani Marty Górak-Kopeć – członka zarządu, dyrektor personalnej PZL Mielec, która przedstawiła „E-learning z perspektywy PZL Mielec”.

E-learning w tej firmie jest jednym z narzędzi, które bardzo dobrze sprawdza się. Wynika to między innymi z polityki rozwojowej firmy, która funkcjonuje w segmencie nowoczesnych technologii. Tym samym kwestia przyrostu wiedzy i dzielenia się nią jest bardzo istotna. Wąska specjalizacja firmy, problem z pozyskaniem odpowiedniej ilości wykwalifikowanych pracowników powoduje, że musi ona stawiać na samodzielne kształcenie kadry. Dlatego też PZL Mielec buduje wiedzę współpracując z uczelniami, a następnie szerząc ją wśród swoich pracowników. Firma ma świadomość, iż czas pracy każdego z pracowników jest niemalże na wagę złota. Dlatego też jednym z narzędzi rozwojowych firmy jest e-learning. Jak podkreśliła pani Marta Górak-Kopeć, niemalże wszystkie szkolenia budowane są przy pomocy pracowników – gdyż to oni najlepiej znają specyfikę wąskiej branży, jaką bez wątpienia jest lotnictwo. Wśród szkoleń, które realizuje się przy wykorzystaniu nowoczesnych technik internetowych są szkolenia techniczne, językowe, a także te, które dotyczą zarządzania. Z relacji pracowników oraz na podstawie przeprowadzonych obserwacji i audytów wynika, że ta form kształcenia cieszy się w firmie dużą popularnością i jest bardzo dobrze oceniana przez pracowników (przy czym warto podkreślić, iż nie wszystkie szkolenia są obligatoryjne). Mówiąc o e-learningu prelegentka zwróciła uwagę na proces mentoringu, który odgrywa w firmie bardzo ważną rolę. Ponadto pracownicy przygotowywani są do swego rodzaju wielofunkcyjności – buduje się elastyczne zasoby ludzkie, a do tego doskonałym narzędziem jest e-learning. Jednymi z cech e-learningu wyróżniającymi go spośród innych form kształcenia jest to, że pozwala w krótkim czasie i przy użyciu stosunkowo małych nakładów finansowych dotrzeć do dużej liczby pracowników. Jednym z ważniejszych pytań towarzyszących wystąpieniu było to, czy istnieje możliwość korzystania z zasobów edukacyjnych PZL Mielec przez nauczycieli szkół zawodowych? Pani Marta Górak-Kopeć wskazała, iż e-learningowy kurs specjalistycznego języka angielskiego jest dostępny dla najlepszych uczniów jednej z klas Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu. Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu objęły swoim patronatem klasę o profilu Technik mechanik dla przemysłu lotniczego.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol, prorektor ds. Nauki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w swoim wystąpieniu pn. „Jak skutecznie inwestować w wiedzę swoich pracowników?” przedstawił temat z perspektywy jednostki, która zajmuje się edukacją.

Wysunął on tezę, że w naszym społeczeństwie zaczynamy obserwować sytuację, w której o pozycji zawodowej każdego z nas będzie decydowała wiedza, a nie posiadany kapitał – będziemy społeczeństwem wiedzy, powstaną przedsiębiorstwa wiedzy. Firma, której zależy na rozwoju, byciu konkurencyjnym, musi stawiać na kształcenie sowich pracowników, bo tylko wtedy odniesie sukces. Coraz więcej przedsiębiorców zyskuję świadomość, że potrzebne są nowe, bardziej elastyczne metody edukacyjne, a kwalifikacje muszą być zdobywane w przedsiębiorstwach wiedzy. Odpowiedzią na potrzeby rynku pracy, w którym brakuje wykwalifikowanych pracowników, może być e-learning wykorzystujący metodę just in time. Profesor zwrócił uwagę na fakt, iż jedną z cech e-learningu jest to, że nowoczesne metody kształcenia przyspieszają starzenie się wiedzy. Z tej perspektywy bardzo ważne jest aby nie tylko uczyć zawodu, ale przede wszystkim uczyć jak się uczyć. Ważnymi elementami w efektywnym korzystaniu z e-learningu stają się właściwa ocena strategii kształcenia, stworzenie odpowiednich regulacji prawnych w firmie, a także propagowanie idei life long learning. E-learning jest doskonałym narzędziem aby budować społeczność wokół niego – udostępniać wiedzę, materiały, tworzyć otwarte repozytoria. W tym kontekście prelegent przedstawił także założenia i zasady działania programu na rzecz nowoczesnej edukacji – Małopolskiej chmury edukacyjnej.

Konkurs „Młody konstruktor” pod hasłem „Zmieniam rzeczywistość, zmieniam świat”. Lista sponsorów nagród:

 • Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Starosta Powiatu Mieleckiego
 • Prezydent Miasta Mielca
 • Young Digital Planet
 • Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu
 • Abplanalp – przedstawicieli firmy HAAS w Polsce
 • „Eurotech” Sp. z o.o.
 • COBI S. A.
 • Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej
 • Kirchhoff Polska
 • Melex Sp. z o.o.
 • FIRMA „XERIMA”
 • Spiroflex sp. z o. o.
 • BURY Sp. z o.o.
 • Zakład „Rpol” Polit Roman
 • „Świat Robotyki – Sylwester Paterek”
 • Agencja Rozwoju Przemysłu – oddział Mielec
 • Polskie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej „Wszechnica”

Konkurs „Młody konstruktor” pod hasłem „Zmieniam rzeczywistość, zmieniam świat” -organizowany przez Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu we współpracy z Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu w ramach VII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła
1 Wojciech Koszelski Gimnazjum nr 2 w Mielcu – opiekun p. Stanisława Chmielowiec
2 Bartosz Polak Gimnazjum nr 2 w Mielcu – opiekun p. Stanisława Chmielowiec
3 Mikołaj Madej Gimnazjum nr 2 w Mielcu – opiekun p. Stanisława Chmielowiec

 VII Mielecki Festiwal Nauki i Techniki oraz towarzyszący mu wykład generała Mirosława Hermaszewskiego, jedynego polskiego kosmonauty, były doskonałą okazją do wręczenia nagród w konkursie technicznym im. Jeffa Pino „Młody konstruktor” pod hasłem „Zmieniam rzeczywistość – zmieniam świat”. Konkurs zorganizowały Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu we współpracy z Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

Ideę konkursu przedstawił dr inż. Bogdan Ostrowski, dyrektor techniczny PZL w Mielcu, zwracając szczególną uwagę na postać tytularną konkursu – Jeffa Pino, który w sposób znaczący zasłużył się historii Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu. Jeff Pino był wybitnym pilotem doświadczalnym, śmigłowcowym i samolotowym. W czasie gdy podejmowano decyzję o prywatyzacji zakładów lotniczych w Mielcu pełnił rolę prezesa firmy Sikorsky. To on postawił na Mielec, chciał aby właśnie to miasto rozwijało się, abyśmy konstruowali i produkowali samoloty w Mielcu. Dlatego też, spełniając marzenie Jeffa Pino, Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu postanowiły zorganizować konkurs jego imienia. Dr inż. Bogdan Ostrowski podkreślił, że Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu dążą do rozwijania zainteresowań technicznych młodzieży, aby myśleli o tym co wyżej, dalej … bo technika jest trudna i ciekawa, ale może być sposobem na życie, pracą przyszłości.

Kapitule konkursu zależało na wyłonieniu młodego twórcy, który robi coś ciekawego, interesującego i zaspakajającego potrzeby ludzkie. Trzecie miejsce w konkursie technicznym im. Jeffa Pino „Młody konstruktor” przyznano Mikołajowi Madejowi za model Niskoprądowej elektrowni wiatrowej. Drugie miejsce w konkursie przypadło Bartoszowi Polakowi za model Statku bezzałogowego. Laureatem konkursu został Wojciech Koszelski, który skonstruował Łazika Marsowego kontrolowanego radiowo. Oryginalność tej konstrukcji polega na tym, że każde z sześciu kół ma niezależny napęd. Zwycięzca otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 zł. Opiekunem wszystkich trzech czternastolatków, uczniów Gimnazjum nr 2 w Mielcu, była Pani Stanisława Chmielowiec. Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu ufundowały także nagrodę dla szkoły oraz opiekuna zdolnych uczniów.

Nagrodę dodatkową za wybitne osiągnięcia dla Wojciecha Koszelskiego ufundował również Tomasz Poręba, Poseł do Parlamentu Europejskiego. Zwycięzca otrzymał kilkudniową wycieczkę do Brukseli, która stanowi formę wsparcia w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień.

Generał Hermaszewski, pierwszy i jedyny w dotychczasowej historii Polak, który odbył lot w kosmos, w sposób niezwykle refleksyjny podzielił się swoim doświadczeniem i przeżyciami z uczestnikami wykładu. Wręczając nagrody zwrócił uwagę, jak wielka różnica jest pomiędzy nim, a tymi młodymi chłopcami. On, mając czternaście lat, pierwszy raz rozmawiał przez telefon, a oni budują rzeczy, które wprawiają w zdumienie dorosłych – startują z poziomu trampoliny.

„Wziąwszy pod uwagę tematykę modeli, które przygotowali zwycięzcy, bardzo dobrym pomysłem było połączenie rozstrzygnięcia konkursu im. Jeffa Pino „Młody konstruktor” z wizytą generała Mirosława Hermaszewskiego na VII Mieleckim Festiwalu Nauki i Techniki. Jednocześnie wyrażam wielką wdzięczność Polskim Zakładom Lotniczym, że zaproponowali tak ciekawy konkurs oraz ufundowali bardzo cenne nagrody dla zwycięzców. Mam głębokie przekonanie, że idea konkursu przyczyni się do wypromowania następnych młodych konstruktorów w kolejnych latach” – powiedział Zdzisław Nowakowski, dyrektor CKPiDN w Mielcu.

Jak wiele można osiągnąć, jeśli człowiek ma wewnętrzną motywację do działania i podążania za własnymi marzeniami – to myśl, która pozostała po tym niezwykłym spotkaniu.

Konkurs Plastyczny 2016 – „Odnawialne źródła energii” organizowany przez Gimnazjum nr 2 w Mielcu w ramach VII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła
1 Enico Szuscan Gimnazjum nr 2 w Mielcu
2 Alicja Markulis Gimnazjum nr 3 w Mielcu
3 Aleksandra Bednarz Gimnazjum nr 2 w Mielcu

Zawody w układaniu kostki Rubika organizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu w ramach VII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła
1 Konrad Leśniak Gimnazjum w Zespole Szkół w Chorzelowie
2 Adrian Cacoń Gimnazjum nr 2 w Mielcu
3 Mikołaj Proczek Gimnazjum nr 2 w Mielcu

„Bieg z wyobraźnią po wiedzę” organizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu w ramach VII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki

Szkoły:

Miejsce Szkoła
1 Gimnazjum w Woli Mieleckiej
2 Gimnazjum nr 4 w Mielcu
3 Gimnazjum w Tuszowie Narodowym

Składy drużyn:

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła
1 Patryk Wilk Gimnazjum w Woli Mieleckiej
1 Sebastian Dereń Gimnazjum w Woli Mieleckiej
1 Oliwia Fornal Gimnazjum w Woli Mieleckiej
2 Jakub Zastawski Gimnazjum nr 4 w Mielcu
2 Maciej Żak Gimnazjum nr 4 w Mielcu
2 Kamila Szul Gimnazjum nr 4 w Mielcu
3 Aurelia Barszcz Gimnazjum w Tuszowie Narodowym
3 Paweł Dulik Gimnazjum w Tuszowie Narodowym
3 Maksymilan Głaz Gimnazjum w Tuszowie Narodowym